Transparency

The following text is in Norwegian. There will also be a english version in the near future.

Hvem er vi?

Pharma Marine AS ble etablert i 2007 og har pr. i dag ca. 70 ansatte. Konsernet i sin helhet har ca. 80 ansatte.

Pharma Marine produserer høykvalitets omega-3 produkter som vi eksporterer til store deler av verden. Vi er opptatt av å videreføre våre tradisjoner med å ta vare på ressursene vi høster fra naturen.  

Selskapets visjon er:

«Å utvikle bærekraftige omega-3 produkter av høy kvalitet på en god miljømessige måte, samt å utvikle produktformuleringer og leveringsformer som gjør at flest mulig skal få i seg sin daglige dose med de viktige omega-3 fettsyrene.»

Vi kjøper inn råoljer globalt som vi videreforedler i våre produksjonslokalerpå Terøy i Haram kommune.

Vår strategi er basert på høy kvalitet, bærekraft samt økt bruk av restråstoffer fra fiskeri slik at alt råstoff blir utnyttet.  

Pharma Marine AS inngår i konsernet LKG Innovation AS.

LKG Biotech Park AS er et eiendomsselskap. LKG Holding AS selger tjenester hovedsakelig innad i konsernet. Enriched Food AS og datterselskapet Lauritz Ålesund AS selger hovedsakelig Omega-3 produkter som de kjøper fra Pharma Marine, til sluttforbruker. Ingen av de andre selskapene i konsernet er pålagt rapportering i forbindelse med åpenhetsloven.

Våre markeder og produkter

Pharma Marine selger omega-3 produkter av fisk, blekksprut og alge på bedriftsnivå. Oljen tappes på fat, flasker eller i porsjonsposer. I tillegg selges det restfraksjoner fra produksjonen hovedsakelig til fôr. Selskapet har kunder i Norge, Europa, Asia og Nord-Amerika. Vi handler globalt og vil utdype leverandørområdene senere i denne rapporten.

Intern forankring

Arbeidet med åpenhetsloven er fordelt på flere avdelinger i Pharma Marine.

  • Styret og daglig leder har det overordnede ansvaret for at selskapet følger åpenhetsloven og ivaretar grunnleggende menneskerettigheter
  • HR har ansvar for at det er intern etterlevelse av våre retningslinjer og lover
  • QA-avdelingen har, i samarbeid med avdelingen for anskaffelser, ansvar for godkjenning av nye leverandører
  • Avdeling for anskaffelser har ansvar for å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av selskapets leverandører
  • Økonomiavdelingen har ansvaret for å håndtere henvendelser i forbindelse med informasjonsplikten

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er godt forankret i Pharma Marine, både gjennom norsk lovverk, tariffavtaler, vår personalhåndbok og øvrige interne retningslinjer. Vi har et godt samarbeid med våre tillitsvalgte, arbeidsmiljøutvalget og bedriftshelsetjenesten.

Vår personalhåndbok beskriver rettighetene til alle ansatte og tydeliggjør at menneskerettigheter skal ivaretas på alle nivåer i selskapet. Vi stiller krav til alle våre ansatte om at de skal følge norsk lovverk, våre etiske retningslinjer og vårt instruksverk. Instruksverket omfatter alle områder i bedriften og sikrer blant annet trygge arbeidsforhold og rutiner.

Pharma Marine har jevnlig revisjoner fra kunder og godkjenningsordninger.

Pharma Marine stiller også krav til leverandørene om å ivareta grunnleggende menneskerettigheter. Det er strenge krav til leverandører i forbindelse med matproduksjon og det er også etablert retningslinjer som skal sikre at leverandører ivaretar menneskerettigheter. Leverandører får tilsendt spørreskjema og vår Code of Conduct for signering.    

Varslingskanaler og klagemekanismer

Varslingsrutiner for intern varsling er beskrevet i personalhåndboken og er kommunisert tydelig i selskapet. Rutinen omfatter alle ansatte og innleide, og er lett tilgjengelig. Det kan varsles både med navn eller anonymt. Alle varsler skal behandles etter fastlagte rutiner.

Eksterne varsel kan sendes til varsling@pharmamarine.no.

Aktsomhetsvurderinger

Vi ønsker å fremme likestilling og hindre diskriminering i arbeidslivet. Vår policy er å likestille kvinner og menn ved ansettelser. Vi har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion, seksuellorientering og livssyn eller nedsatt funksjonsevne. Vår interne aktsomhetsvurdering er implementert i HR-avdelingens årshjul. Likestillingsredegjørelsen vår finner du her.

Aktsomhetsvurderinger av bedriftens leverandører utføres av avdelingen for anskaffelser basert på OECD sin veileder for aktsomhetsvurderinger.Valg av leverandører er basert på et føre-var-prinsipp. Innledende risikovurderinger blir gjennomført basert på landet den potensielle leverandøren befinner seg i, hvor leverandører i trygge områder blir foretrukket der det er mulig. Det er uunngåelig å kjøpe enkelte råvarer fra land med høyere risiko da råoljen er stedbundet og medfører lite fleksibilitet.

I vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger rangerer vi leverandørene etter hvor mye og hvor ofte det kjøpes inn varer/tjenester fra dem. Leverandørene får også tilordnet en risikoscore basert på interne aktsomhets- og risikovurderinger. Disse er blant annet basert på ITUC sin Global Rights Index, CSR Risk Check, Høyrisikolisten og andre sekundære kilder for risikovurderinger av land/områder.

I første omgang vurderer vi norske leverandører til å innebære liten risiko for brudd på menneskerettigheter. Denne vurderingen er basert på at leverandørene er pålagt åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger selv og derfor kan disse ansees som relativt trygge.

For å kunnevurdere internasjonale selskap ble følgende vurderinger tatt i betraktning:

  • Risikoscore
  • Om leverandørene har signert vår eller sin egen CoC som er minst likeomfattende som vår
  • Annen tilgjengelig informasjon som ESG-rapport, Modern Slavery Statements, policy etc.

Basert på disse vurderingene blir leverandørene rangert etter størst fare for brudd på menneskerettigheter.

Dersom vi anser faren for brudd på menneskerettigheter som vesentlig utfører vi ekstraundersøkelser og evt. revisjon hos leverandøren.

Vesentlig risiko og konsekvenser

Vi har ikke hittil avdekket noen faktiske negative konsekvenser i vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger, men vi ser ikke bort fra at det kan bli gjort funn ved fremtidige vurderinger, da Pharma Marine vil videreføre dette arbeidet.

Pharma Marine har en omfattende leverandørkjede med mange råvarer som inngår i produksjonen og det ferdige produktet. I et globalt perspektiv er ikke virksomheten veldig stor i forhold til våre hovedleverandører. Leverandørene våre er ofte globale og av betydelig størrelse med veletablerte retningslinjer og de offentligjør rapporter som sikrer åpenhet rundt deres håndtering av menneskerettigheter.

Området hvor det er avdekket størst risiko for at Pharma Marine direkte eller indirekte kan bidra til brudd på menneskerettigheter er ved innkjøp av råolje. Blekksprut- og fiskeolje må hovedsakelig kjøpes inn fra land som er vurdert som risikofulle, på grunn av begrenset tilgjengelighet. Da det er ikke mulig å unngå leverandører fra utsatte land prioriteres disse i aktsomhetsvurderingene. Dette gjelder i hovedsak leverandører i Asia, Sentral- og Sør-Amerika. Imidlertid er ikke det slik at leverandører i land med større risiko nødvendigvis bryter menneskerettigheter. Flere av leverandørene har sine egne Code of Conduct, retningslinjer og har signert vår Code of Conduct. I tillegg er leverandørene av en betydelig størrelse og selger varene sine globalt som betyr at de har et ansvar ovenfor flere andre.

Aktsomhetsvurderingene våre har også avdekket noe risiko i forbindelse med veitransport i Europa. Lastebiler kan være utrygge og lite egnet for norske veier, særlig på vinteren. Global transport blir gjennomført av store og respekterte leverandører, hovedsakelig på sjø.

Tiltak for å redusere risiko og veien videre

En betydelig del av våre aktsomhetsvurderinger er basert på å unngå skade før det oppstår. Vi arbeider stadig videre med å sikre gode og trygge arbeidsforhold for våre ansatte gjennom et aktivt HMS-arbeid.

Vi jobber kontinuerlig med å gjøre aktsomhetsvurderinger og tiltak som sikrer at det velges trygge leverandører som sørger for anstendige arbeidsforhold og ivaretar menneskerettigheter, særlig fra tredjeland.

Pharma Marine kjøper en stor del av sine innsatsfaktorer fra store og seriøse leverandører. Dette medfører at Pharma Marine har begrenset innflytelse, men samtidig har disse aktørene et ansvar ovenfor mange kunder og samfunnet de opererer i. De har derfor godt etablerte rutiner og etiske retningslinjer for å ivareta anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter.

Avhengig av hvilken potensiell eller faktisk negativ konsekvens som avdekkes i forbindelse med aktsomhetsvurderinger skal det foretas en vurdering av hvilke tiltak som kan være aktuelle å iverksette av Pharma Marine. Hvilke tiltak som er egnet er avhengig av type brudd, alvorlighetsgraden og om skaden allerede har skjedd. I tillegg skal vurderingene ta hensyn til om Pharma Marine forårsaker, bidrar til, eller er direkte knyttet til den negative konsekvensen. Dersom det oppdages at Pharma Marine direkte forårsaker brudd på anstendige arbeidsforhold eller menneskerettigheter skal aktiviteten rettes opp og vi skal bidra til å finne løsninger i samarbeid med leverandøren og eventuelt bransjeorganisasjoner.

Vi skal jobbe med å ha en tettere dialog med leverandørene i land med større risiko og forsøke å finne tredjeparter som kan bekrefte at leverandørene våre ikke bryter eller bidrar til å bryte menneskerettigheter.

Aktsomhetsvurderingene våre har avdekket at vi ikke har tilstrekkelig informasjon fra alle leverandørene nedover i kjeden og vi vil jobbe ytterligere for å få tilstrekkelig dokumentasjon på hvordan menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blir ivaretatt videre.

Pharma Marine har etablert retningslinjer og regler for å motvirke utrygge lastebiler på veien og sikre at sjåførene er tryggest mulig. Blant annet er det nedfelt at lastebiler skal sjekkes for mønsterdybde og kjettinger på vinteren.

Vårt spørreskjema for leverandører har blitt revidert til å inneholde flere spørsmål om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold slik at aktsomhetsvurderingene kan foretas på et større informasjonsgrunnlag.

Vi har startet en grundig gjennomgang av vår Code of Conduct og jobber med en revidert versjon som er tillagt flere og mer spesifikke krav i hovedsak knyttet til håndhevelse av menneskerettigheter, anti-korrupsjon, anti-hvitvasking og håndhevelse av generelle lover og reguleringer. Videre jobber vi med å tilpasse vår Code of Conduct til å gjøre våre leverandører forpliktet til å videreføre de samme kravene og verdiene til sine underleverandører. Dette er et ledd i vårprosess for å utvide kartleggingen og få oversikt over risiko og negative konsekvenser i våre verdikjeder.

Vi er bevisst på at arbeidet med aktsomhetsvurderinger må gjøres kontinuerlig og etter en langsiktig plan. Pharma Marine sitt mål er å sikre at alle våre leverandører og underleverandører ivaretar menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for sine ansatte.

Henvendelser

Alle henvendelser vedr. denne redegjørelsen og vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold sendes til aapenhet@pharmamarine.no og vil bli besvart i tråd med reglene i åpenhetsloven.

Tradition

for innovation